Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
leftMenu
Konsesjon og manøvreringsreglement
3. april 2003

Her finner du konsesjonen og manøvreringsreglementet i sin helhet

Manøvreringsreglement for regulering av Tunhovdfjorden, Pålsbufjorden og Halnefjorden med overføringer i Nore og Uvdal, Hol, Eidfjord og Ullensvang kommuner, Buskerud og Hordaland fylker

(Fastsatt ved kgl. res. 18. mai 2001)

                                                                     1.

Reguleringer

                                                                                   Reg.grenser                    

Magasin                           Naturlig Reg.    Øvre              Nedre               Oppd.             Senkn.         høyde           

                                         vannst. kote      kote               kote                 m                     m                    m

Tunhovdfjorden                716,25             734,40           716,25             18,15               -                      18,15

Pålsbufjorden                   736,57             749,07            725,57             12,50             11,00                23,50

Halnefjorden                    1127,63           1129,63           1125,63          2,00                 2,00                 4,00

Rødbergdammen             343,46             365,66             349,66             22,20               -                     16,00

 

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.Høydene refererer seg til Statens Kartverks (KS) høydesystem og med følgende referansebolter:

Tunhovdfjorden: FM 91 i NVEs nivellementsplansje 9 med høyden (NN54): 675,13 m.o.h. 

Pålsbufjorden: FM 1 i Rødungselva i NVEs nivellementsplansje 10 med høyden (NN54): 737,13 m.o.h.

Halnefjorden: FM 1 i NVEs nivellementsplansje 14, Slæpa (Numedal), med høyden (NN54): 1114,83 m.o.h. 

Rødbergdammen: FM 89 i NVEs nivellementsplansje 9 med høyden (NN54): 299,78 m.o.h.

                                                             Overføringer

a) Til Tunhovdfjorden:

  Elv                                          Avløp fra km2           Øvre kote                  Nedre kote                          Reg.høyde

Økta                                                                 52,2                                        843,8                                      841,3                                                              2,5

Borgåi                                                             97,6                                        752,9                                      -                                                                      1,7

Smådøla                                                         104,6                                      738,4                                      735,8                                                              2,6

Høydene refererer seg til Tunhovdfjordens system.

b) Til Pålsbufjorden:

Avløpet fra 15,8 km2 av Vierslafeltet i Veig.Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

                                                                       2.

Ved manøvreringen skal opprettholdes følgende vannføringer målt ved Skollenborg:

1. januar - 31. mars                                                               min. 20 m3/s

1. april - 24. mai                       jevn opptrapping til                  min. 40 m3/s

25. mai - 30. juni                                                                   min. 65 m3/s

1. juli - 31. juli                                                                       min. 50 m3/s

1. aug. -  31. aug. jevn nedtrapping til                                      min. 40 m3/s

1. sept. %u2013 30. sept. jevn nedtrapping til                                    min. 30 m3/s

1. okt - 10. okt. jevn nedtrapping til                                          min. 20 m3/s

11. oktober - 31. desembe                                                      min. 20 m3/s

 

Dersom naturlig tilsig til Skollenborg i perioden  25. mai til 15. juli er større enn minstevannføringen, slippes tilsiget, begrenset oppad til 80 m3/s.

Dersom naturlig tilsig til Skollenborg i perioden 16. juli til 15. august er større enn minstevannføringen, slippes tilsiget, begrenset oppad til 60 m3/s.

Vannføringene i tiden 1. april til 10. oktober er referert til middelverdier over  3-døgnsperioder, men avvikene fra middelet skal minimaliseres gjennom løpende hydrologiske observasjoner bl.a. ved Bruhaug (nr. 822) avløpsstasjon og andre som måtte bli pålagt opprettet av NVE i medhold av konsesjonsvilkårene. 20 m3/s som minstevannføring skal ikke underskrides.

Bestemmelsene i denne post kan tas opp til ny vurdering, dersom undersøkelser vedrørende laksens overlevelse, oppvandring til - og utvandring fra -  vassdraget viser behov for det etter 10 år eventuelt samtidig med revisjon pr. 12.05.2011 av konsesjonsvilkårene tilknyttet tillatelse til å foreta reguleringer og overføringer i Uvdalsvassdraget. I den forbindelse kan også eventuelle slipp av lokkeflommer vurderes.

 

                                                                  3.

Ved manøvreringen skal has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene såvidt mulig reduseres.

Konsesjonæren plikter i denne forbindelse å prognosere flommer ved bruk av prognose- og simuleringsmodeller på basis av data innsamlet i h.t. pkt. 4  og foreta forhåndstapping av magasinene. NVE varsles når det ventes kritiske flomsituasjoner.

Uten å komme i strid med bestemmelsene i post 2 gjelder for øvrig følgende fyllingsrestriksjoner:

 Halnefjorden:

Fra vårflommens begynnelse skal alt tilløp gå til oppfylling av magasinet til HRV og denne vannstand holdes fram til 1. oktober. Det skal slippes en minstevannføring fra Halnefjorden på minimum 0,5 m3/sek hele året. Ved tapping av magasinet skal det tas hensyn til isforholdene i vassdraget.

Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden:

I den grad det ikke er tekniske begrensninger skal alt tilløp nedenfor Halnefjorden fra 25. mai gå til oppfylling av Tunhovdfjorden til kote 725,90. Ved videre fylling av magasinet skal det tas sikte på å nå en minste vannstand på kote 732,40 til 1. juli.

Pålsbufjorden fylles såvidt mulig til en minste vannstand på kote 744,07. Det tas herunder hensyn til fiskeinteressene i kanalen mellom de to magasiner.

Før disse grensevannstander er nådd skal det ikke tappes fra magasinene mer enn nødvendig for å holde de vannføringer som er fastsatt i post 2.

Bortsett fra nødvendig tapping i h.h.t. post 2 og eventuell flomtapping etter 1. ledd skal de angitte høyeste vannstander ikke underskrides før 1. september og vannstandene skal ikke stige over kote 733,90 i Tunhovdfjorden og kote 748,57 i Pålsbufjorden i tiden fram til 1. november før tilløpet til Nore-magasinene overstiger  72 m3/s.

Rødbergdammen:

Vannstanden i Rødbergdammen skal holdes mellom HRV og HRV -1m gjennom hele året. Følgende minstevannføringer gjelder- fra:

Rødbergdammen: 

- 5 m3/s i tiden 1. juni - 31. august

- 3 m3/s i tiden 1. september - 31. mai

Inntak Smådøla:

- 200 l/s i tiden 1. juni - 15. september

- 60 l/s i tiden 16. september %u2013 31. mai

 

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

 

                                                                       4.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at regulerings­anleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

 

                                                                       5.

Viser det seg at slippingen etter dette regle­mentet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje%u2011 og energidepartementet.

 


 

 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher